JOSEF SVOBODA

Revizní technik zdvihacích zařízení, Technik znalec ZZ

 

PROVÁDÍM:

 • Revize, zkoušky, inspekce a kontroly jeřábů.
 • Zvláštní posouzení jeřábů dle ISO 12482:2019
 • Základní a opakovací školení Obsluhy (jeřábníků), vazačů a obsluhy plošin.
 • Kontroly vázacích prostředků.
 • Kontroly ocelové konstrukce jeřábové dráhy.
 • Zajištění náhradní dokumentace jeřábů.
 • a další služby v oblasti zdvihacích zařízení.

 

BEZPEČNÁ PRÁCE POD JEŘÁBEM

V souladu s platnou legislativou a Sytémem bezpečné práce.

REVIZE A kontroly JEŘÁBŮ

Jeřáby se musí zkoušet k prověření funkce, provozní způsobilosti a bezpečnosti provozu.
Při jednotlivých metodách zkoušení jeřábu je nutno respektovat návod výrobce.

Ověřovací zkoušky ZZ

Zkouška se provádí před uvedením nového jeřábu do provozu. Slouží k ověření, zda jeřáb odpovídá stavu, zjištěnému při posuzování shody. Současně se při zkoušce prověřuje zajištění bezpečného provozu jeřábu. Zkoušku zajišťuje provozovatel, provádí ji revizní technik ZZ.

Revize ZZ

dle NV č. 193/2022 Sb. a ČSN 27 0142:2023

zjišťování celkového technického stavu jeřábu, jeřábové dráhy a ocelové konstrukce z hlediska bezpečnosti a provozní způsobilosti prohlídkou a funkční zkouškou. Revize a zkoušky provádí revizní technik ZZ.

Zkoušky ZZ

dle NV č. 193/2022 Sb. a ČSN 27 0142:2023

zjišťování celkového technického stavu jeřábu, jeřábové dráhy a ocelové konstrukce z hlediska bezpečnosti a provozní způsobilosti prohlídkou, funkční zkouškou a následně zkouškou se zatížením. Termíny jednotlivých revizí a zkoušek vyplývají z ustanovení ČSN 27 0142:2023 a podle zatřídění jeřábu.

Periodické inspekce ZZ

dle ČSN ISO 9927-1:2014

Inspekce musí být prováděny v intervalech tak, aby mohl být jeřáb udržován v bezpečném a vyhovujícím stavu. Inspekce se musí provádět ve shodě s návody výrobce. Termíny Inspekcí jsou stanoveny ČSN ISO 9927-1:2014. U všech provozovaných jeřábů nesmí interval periodických inspekcí překročit 12 měsíců.

Zvláštní posouzení dle ČSN ISO 12482:2019

Zvláštní posouzení jeřábu je nutno provést když dojde k přiblížení produkční kapacity jeřábu (DWP), nebo pokud chce majitel provozovat jeřáb "z druhé ruky" bez patřičných záznamů o provozu.

Kontrola zdvíhacích zařízení

Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.

ZVLÁŠTNÍ POSOUZENÍ

Jeřáby jsou určeny pro omezenou dobu provozu (vytížení).

Jakmile jeřáb dosáhl svého pracovního období (DWP), lze jej použít pouze po provedení Zvláštního posouzení.

Zvláštní posouzení podle ČSN ISO 12482:2019 provádí Technik znalec.

Záznam provozu jeřábu (ČSN ISO 12482:2019)

Majitel jeřábu musí uchovávat veškeré informace o použití jeřábu dostatečné k identifikaci kritérií stanovených dodavatelem a relevantních pro provádění Zvláštních posouzení.

Zvláštní posouzení nelze od 01. 08. 2018 provádět podle již neplatné normy ČSN ISO 12482-1.

Zvláštní posouzení (ČSN ISO 12482:2019)

První zvláštní posouzení musí být provedeno nejpozději před dosažením projektované životnosti jeřábu (DWP).

Pokud chce majitel uvést do provozu použitý jeřáb (z druhé ruky) o kterém nemá informace, musí být nejprve provedeno Zvláštní posouzení.

Protože se jedná o rozsáhlejší změnu v metodice sledování Přepokládané doby životnosti jeřábu (DWP) s konkrétními povinnostmi zejména pro Provozovatele jeřábu (POZZ) a obsluhu ZZ (jeřábníka), doporučuji její zavedení do SBP organizace v co možná nejkratším termínu, včetně doplňujícího proškolení všech zúčastněných pracovníků.

Pokud provozujete starší zařízení, provedu výpočet Návrhového pracovního období (DWP) a případně Zvláštní posouzení

školení OBSLUH (jeřábníků) a vazačů

V souladu s platnou legislativou a Návodem k obsluze jeřábu.

 

Školení na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

je o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP.

Oprávnění obsluhy (dříve jeřábnický průkaz), Oprávnění vazače břemen (vazačský průkaz) Oprávnění obsluh pojízdných zdvihacích plošin (MEWP)

Provádím základní a periodické školení pracovníků v oblasti zdvihacích zařízení

Kurz je v souladu s platnou legislativou, Zákonem č. 262/2006 Sb. - Zákoníkem práce, a Zákonem č. 309/2006 Sb.

Kurz odpovídá požadavkům ČSN ISO 12 480-1 jejiž znalosti jsou předpokladem pro získání Oprávnění obsluhy zdvihacích zařízení (dříve Jeřábnický a Vazačský průkaz).

 

Forma školení/kurzu:


Kurz je veden formou výkladu s využitím programu prezentovaném z PC dataprojektorem.

Kurz je ukončen písemným testem pro všechny kvalifikace.

O kurzu je vedena písemná dokumentace v souladu se Zákoníkem práce, která Vám včetně podrobné osnovy a podepsané prezenční listiny bude předána k založení.OSTATNÍ kontrolní ČINNOST

V oblasti BOZP při provozu ostatních (tzv. "nevyhrazených ") zdvihacích zařízení je nutno sledovat i další požadavky předpisů na jejich bezpečný provoz.

Tzv. "Nevyhrazená" zdvihací zařízení:

Pro tzv. "nevyhrazená" zdvihací zařízení neplatí NV č. 193/2022 Sb. Ale platí pro ně ustanovení zákonů č. 262/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb., NV č. 378/2001 Sb., příslušné technické normy a zvláště technické podmínky výrobců (Návody).

Obsluha "nevyhrazených" zařízení musí být kvalifikovaná podle Návodu výrobce.

Technický stav těchto zařízení je nutno kontrolovat dle NV č. 378/2001 Sb. nejméně jedenkrát ročně. Nejedná se o Revize nebo Zkoušky.

 

Jedná se o:

 • jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti nepřesahující 3 200 kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s ručním pohonem o nosnosti nepřesahující 5 000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene,
  a
  jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti nepřesahující 1 000 kg včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene,
 • prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen, které nejsou trvalou součástí zdvihacího zařízení,
 • a další,

 

 

 

SYSTÉM BEZPEČNÉ PRÁCE

Základní bezpečnostní předpis organizace pro provoz zdvihacích zařízení dle NV č. 193/2022 Sb. a ČSN ISO 12480-1

Systém bezpečné práce pro provoz zdvihacích zařízení.

Každý provozovatel zdvihacích zařízení je povinen řídit se požadavky technické normy ČSN ISO 12 480-1 a dle čl. 4.1 zpracovat provozní předpis – tzv. Systém bezpečné práce, který musí být dodržován při každé činnosti zdvihacích zařízení, ať se jedná pouze o jednotlivý zdvih nebo o skupinu opakujících se operací.

SBP musí být vypracován pro zařízení vyhrazená ale i pro ostatní (nevyhrazená) zdvihací zařízení.

 

Legislativa:

SBP je zpracován ve smyslu NV č. 193/2022 Sb. a ČSN ISO 12 480-1 s naplněním požadavku Zákona 262/2006 Sb. (Zákoník práce), § 102 odst. 4 tak, aby byly veškeré činnosti s jeřábem prováděny bezpečně s přihlédnutím ke všem předvídatelným rizikům.

Obsah je stanoven v čl. 4.1 ČSN ISO 12 480-1. Rozsah je závislý především na typu ZZ, prostředí, ve kterém je ZZ provozováno a složitosti prováděných činností.

 

 • V případě, že se během provádění prací vyskytnou manipulace, které nejsou
  popsány v SBP, je nutno tyto popsat formou doplňku nebo přílohy SBP.
 • Všechny osoby podílející se na provádění nebo zajišťování manipulací pomocí jeřábů musí mít pevně stanoveny svoje kompetence a povinnosti a musí s těmito být prokazatelně seznámeny.

 

vázací prostředky

Provádím pravidelné (roční) prohlídky vázacích prostředků u zákazníka.

Kontroly vázacích prostředků

Vázací prostředky by měly být vizuálně zkontrolovány kompetentní osobou alespoň jednou za rok (pokud výrobce nestanoví lhůtu kratší), aby byla zajištěna bezpečnost a jejich vhodnost k dalšímu používání.

retez

Sortiment:

vázací řetězy dle ČSN EN ISO 9934-1, ČSN EN 10228-1

vázací popruhy ze syntetických vláken ČSN EN 1492-1+A1)

ocelová vázací lana (ČSN ISO 8792)

volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen (ČSN EN 13155+A2) jako např.:

 • zdvihací svěrky
 • břemenové magnety
 • speciální manipulační prostředky

a jiné 

 


 • Prohlídku provádí osoby s odpovídající kvalifikací pro příslušný druh kontrolního úkonu.
 • Pro podporu evidence, kontroly a revize závěsných prostředků jsou k dispozici kvalitní software.

doplnění chybějící dokumentace

Ke každému zařízení musí mít provozovatel Průvodní a Provozní dokumentaci.

 

jEŘÁBOVÉ DRÁHY

V oblasti BOZP při provozu zdvihacích zařízení je nutno sledovat i další požadavky předpisů na jejich bezpečný provoz.

Prohlídky ocelových konstrukcí

Zákon č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) ukládá vlastníku, mimo jiné, „…udržovat stavbu v dobrém stavu tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost po celou dobu existence…“.

Prohlídku provádí osoby s odpovídající kvalifikací pro příslušný druh kontrolního úkonu.

Pro tyto činnosti nepostačuje běžná kvalifikace revizního technika, ale norma požaduje vyšší speciální kvalifikaci

 

ČSN 73 2604

V případě ocelových konstrukcí jsou požadavky na jejich kontrolu a údržbu dány normou ČSN 73 2604.

Norma definuje správu a udržování ocelových konstrukcí podle projektové a provozní dokumentace a je současně podkladem pro prohlídky a posuzování ocelových konstrukcí.

zdvihací zařízení

Bezpečný provoz jeřábů při dodržování Návodu výrobce.

 

Často kladené dotazy:

01. REVIZE A ZKOUŠKY JEŘÁBŮ

Dle zák. č. 309/2006 Sb. je třeba každé zařízení revidovat. U zařízení vyhrazených toto požaduje i NV č. 193/2022 Sb. U zařízení tzv. nevyhrazených je možno místo Revizí a zkoušek vykonávat kontroly/Inspekce dle ČSN ISO 9927-1:2014. Tento model musí být upraven v Systému bezpečné práce.
Pouze u některých. Periodicita 1x za rok platí pouze u zařízení zařazených do IV. skupiny dle normy a dále na vyjmenovaných druzích jeřábů. Na ostatních se revize nebo zkoušky provádí 1x za 2 - 4, resp 2 - 8 let. Každý rok je však třeba provést např. běžnou nebo periodickou inspekci dle ČSN ISO 9927-1:2014.
Pravidelné revize a revizní zprávy by měly být uloženy pouze v poslední platné podobě, nic vás nezavazuje k tomu mít schovány všechny provozní revize.
Revize je zjišťování celkového technického stavu jeřábu, jeřábové dráhy a ocelové konstrukce z hlediska bezpečnosti a provozní způsobilosti prohlídkou a funkční zkouškou. Zkouška je navíc doplněna zkouškou se zatížením.

02. ŠKOLENÍ OBSLUH JEŘÁBŮ

Zdvihací zařízení uvedená v § 3 odst. 2 NV č. 193/2022 Sb. se nepovažují za vyhrazená technická zařízení a na ty se vztahuje obecná povinnost zaměstnavatele o proškolení zaměstnanců podle § 103 odst. 2 a 3 Zák. č. 262/2006 Sb. Každý kdo obsluhuje zvedací zařízení musí mít k tomu Oprávnění (dříve Jeřábnický průkaz - Tento doklad se již nevyžaduje). Forma dokladu však musí být jasně stanovena v Systému bezpečné práce organizace. Současně musí být obsluha seznámena s Návodem k použití od výrobce.
V žádném právním předpisu (zákoně, nařízení vlády nebo vyhlášce) není specifikovaná osoba školitele provádějící školení jeřábníků a vazačů. V ČSN ISO 9926-1:1993 je uveden minimální rozsah výcviku, který se má poskytnout školeným jeřábníkům. Aby školitelé byli schopni pracovníkům předávat znalosti o konkrétních aspektech provozu jeřábů, měli by sami mít příslušné znalosti, dovednosti, zkušenosti apod. Osoba provádějí školení obsluh ZZ musí být kompetentní a kvalifikovaná.
NV č. 193/2022 Sb. stanovuje nejkratší lhůtu pro následné ěkolení max. 2 roky. Doporučeno je nepřekračovat periodu 12 měsíců, a u složitějších manipulací ji patřičně zkrátit.
V takovém případě je nejlepší kontaktovat revizního technika ZZ a domluvit se na dalším postupu.

03. DOKUMENTACE

Jedná se o základní bezpečnostní předpis organice pro provoz zdvihacích zařízení. Základním požadavkem je v rámci SBP vyřešit všechna nebezpečí, která se mohou při používání jeřábu vyskytnout. SBP musí být vypracován pro konkrétní podmínky konkrétního zaměstnavatele.
Povinnost zpracovat Systém bezpečné práce stanoví ČSN ISO 12 480-1, která nerozlišuje mezi zařízeními vyhrazenými a ostatními. SBP proto musí být zpracován pro všechny druhy zdvihacích zařízení.
Každé provozované zdvihací zařízení musí být vybaveno Průvodní a Provozní dokumentací.
Pokud již není výrobce znám nebo průvodní dokumentace chybí, stanoví dle nařízení vlády č. 378/ 2001 Sb. rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem.
Prohlášení o shodě (CE) dle zákona č. 22/1997 Sb. je dokument popisující shodu výrobku s platnými nařízeními České republiky i Evropské unie pro uvedení zařízení do provozu.

04. LEGISLATIVA

Podle ustanovení § 4 odst. 1 zák. č. 22/1997 Sb. není česká technická norma obecně závazná. Podle § 4 odst 3 poskytuje norma pro obecné a opakované používání pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků zaměřené na dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech.
Podle zákona č. 22/1997 Sb. (viz podrobně § 4a) se česká technická norma stává harmonizovanou českou technickou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené harmonizovanou evropskou normou.
Dle NV č. 378/2001 Sb. § 4 musí být následná kontrola prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.

05. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Podle ustanovení NV č. 193/2022 Sb. a ČSN ISO 12480-1 čl.3.9 je Pověřená osoba konkrétní kompetentní osoba, která odpovídá za provoz jeřábu a jedná jménem organizace požadující manipulace s břemeny (zaměstnavatele). Tato osoba musí být odpovídajícím způsobem vyškolená a musí mít dostatek zkušeností pro kompetentní plnění úkolů.
RTZZ je osoba odborně způsobilá k ověřování technického stavu jeřábů revizemi, ověřovacími nebo revizními zkouškami na všech druzích ZZ. Provádí činnosti podle zákona č. 250/2021 Sb. v platném znění na úseku vyhrazených technických zdvihacích zařízení.
Odborný technik ZZ je osoba, která na základě svého vzdělání a zkušenosti má dostatečné znalosti v oboru jeřábů a je dostatečně seznámená s důležitými předpisy pro stanovení odchylek od příslušných podmínek (tj. speciálně vyškolená osoba). Může provádět Běžné a Periodické inspekce pouze na tzv. "Nevyhrazených ZZ".
Technik znalec je technik se zkušenostmi pro navrhování, konstrukci nebo údržbu jeřábů. Má dostatečné znalosti z relevantních předpisů a norem a má vybavení nutné pro provádění inspekcí (Zvláštních posouzení). Navíc je technik znalec osobou, která je schopná posoudit podmínky bezpečnosti jeřábu a rozhodnout, jaká opatření musí být provedena, aby byl zajištěn trvale bezpečný provoz.
Dle ČSN ISO 12 480-1 čl. 3.2 jeřábník - obsluha (crane driver - operátor): je osoba, která ovládá jeřáb při manipulaci s břemeny nebo při montáži jeřábu. Jeřábník je zodpovědný za správné ovládání jeřábu v souladu s požadavky výrobce a při dodržení systému bezpečné práce. Jeřábník se vždy musí řídit pouze pokyny vazače/signalisty.
Vazač břemene je pracovník odpovědný za uvázání a odvázání břemene a za použití vhodných příslušenství pro zdvihání v souladu s navrženým postupem manipulace v rámci systému bezpečné práce. Společně s jeřábníkem je odpovědný za přepravu břemen, pokud ji řídí.
Signalista je zodpovědný za předávání dorozumívacích znamení mezi vazačem a jeřábníkem. Signalista může provádět v případě potřeby pouze řízení pohybů jeřábu a břemene místo vazače s tím, že v daném okamžiku má odpovědnost za přepravu. Tato funkce se již nepoužívá.

06. ZODPOVĚDNOST

Zaměstnavatel je dle Zák. č. 262/2006 Sb. § 102 povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. A dle Zák. č. 309/2006 Sb. § 4 (1) c) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení byly … pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.
Revizní technik má povinnost provést revizi zdvihacího zařízení a o stavu zařízení vypracovat revizní zprávu, kterou musí prokazatelně předat organizaci (uživateli). Tato zpráva vyjadřuje aktuální stav zařízení ke dni ukončení revize nebo zkoušky. K tomuto datu je revizní technik odpovědný za obsah revizní zprávy.
Zaměstnavatel musí zajistit odstranění závad, které vyplynuly z provedených revizí, jakož i z ostatních kontrol ZZ. Zjistí-li zaměstnavatel závady na pracovních podmínkách zaměstnanců, je povinen učinit opatření k jejich odstranění – (§ 248 odst. 1 Zák. 262/2006 Sb.).
Za hmotnost břemene vzhledem k nosnosti zdvihacího zařízení je obecně zodpovědný Vazač břemen. Musí znát hmotnost břemene a je povinen znát nosnost zařízení. Nesmí vázat břemena neznámé hmotnosti a přetěžovat zařízení.

KONTAKTNÍ INFORMACE

V případě jakéhokoli dotazu nebo v případě konkrétní potřeby realizace mě kontaktujte telefonicky nebo e-mailem

 

Omlouvám se, pokud se někdy nedovoláte napoprvé.

Zkuste prosím zavolat znovu později nebo položte dotaz elektronicky, co nejdříve Vám odpovím.

Josef Svoboda

Revizní technik zdvihacích zařízení

Pavla Křížkovského 211,

541 01 TRUTNOV

777 22 44 71

rtzz@centrum.cz

http://www.revizejerabu.cz